_MG_6009
                                                                                              foto: Sjoerd van Hoof

De rol van een informele leeromgeving in een kennissamenleving In de nieuwe kennissamenleving zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leerlingen en studenten leren ook buiten school. Denk aan het volgen van een cursus via internet, informatiebronnen als Twitter, maar ook instructiefilmpjes op YouTube. Daarnaast is een zich ontwikkelende kennissamenleving gebaseerd op een leven lang leren ofwel flexibel opstellen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.Waar in een industriële samenleving in het onderwijs de nadruk ligt op kennisoverdracht, is dat in een kennissamenleving veel meer gericht op kennisconstructie, actief leren en gericht op vakoverstijgende projecten. In deze ontwikkeling evolueert de rol van Continium steeds meer van wetenschap- en technieksensibilisering naar onderwijspartner.

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Maar ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding zijn van belang. Die nieuwsgierige houding is eigen aan de jeugd, scholieren en studenten. In dit deel vervult Continium een belangrijke rol door de ontwikkeling van projecten in samenwerking met het onderwijsveld, bedrijfsleven en kennisinstituten. Talentontwikkeling, competentie-ontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren, 21st century skills. Innovaties blijven het leven van onze jeugd veranderen. Een uitdaging voor Continium om binnen haar informele leeromgeving hieraan een prikkelende bijdrage te leveren.

Harrie Schlechtriem
Productontwikkeling – Educatie